Zapytanie ofertowe

Zapytanie ofertowe z dnia 03 sierpnia 2015 r.

 

Chmielnik, dnia 03 sierpnia 2015 r.

 

„Chmielnik Zdrój” SA

36-016 Chmielnik 146

NIP: 8131018358

+48 17 22 96 588

 

 

Zapytanie ofertowe

 

Dotyczące projektu „Zakład przetwórstwa owoców i warzyw-zakup i uruchomienie linii technologicznych do przetwórstwa owoców i warzyw” współfinansowanego ze środków Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej w ramach projektu pn. „Wieloaspektowy Program Rozwoju „Sami Sobie” w mikroregionie „Dolina Strugu”, realizowanego przez Regionalne Towarzystwo Rolno – Przemysłowe “Dolina Strugu” współfinansowanego przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.

 

1.Nazwa i adres zamawiającego:

 

„Chmielnik Zdrój” SA

36-016 Chmielnik 146

NIP: 81310-18-358

 

2. Realizacja zamówienia dotyczy

 

 

Dostawa następujących  elementów  składowych:

1)    linia do produkcji, dżemów - 1 kpl. 

2)    linia do produkcji marynat warzywnych - 1 kol.

3)    linia do produkcji suszu z warzyw, owoców oraz ziół - 1 kpl. –

Specyfikacja poszczególnych linii zawarta jest w  „Opisie przedmiotu zamówienia- specyfikacja techniczna” stanowiącym załącznik nr 1 powyższego zapytania ofertowego.

 

3. Tryb udzielenia zamówienia

Postępowanie prowadzone jest w formie zapytania ofertowego z zachowaniem zasady konkurencyjności.

 

 

4.Termin oraz miejsce wykonania  zamówienia:

Termin zakończenia realizacji zamówienia : do  15 maja 2016 r.

Miejsce realizacji zamówienia:  Błędowa Tyczyńska

 

5.Miejsce składania ofert.

 CHMIELNIK Zdrój” SA

36-016 Chmielnik 146

 

6.Sposób złożenia oferty

Oferta może zostać złożona osobiście, przesłana za pośrednictwem poczty, bądź  kurierem na adres

„Chmielnik Zdrój” SA

36-016 Chmielnik 146

 

7.Termin złożenia oferty.

 

Oferty należy składać do dnia  03 września 2015 r.

 

Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane .

 

Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę. Zarówno zmiana, jak i wycofanie oferty wymagają zachowania formy pisemnej.

W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

Wzór oferty wraz z wzorem umowy stanowi załącznik do zapytania ofertowego.

Oferta powinna być sporządzona w języku polskim.

Osobą upoważnioną do kontaktu z oferentami jest:

 

Dorota Leniard

alfred@intertele.pl

 

Tel 661 764 612

8. Kryterium wyboru oferty.

Kryterium wyboru oferty:

1.    cena- 100%

 

9. Termin rozstrzygnięcia postępowania:

 

Do dnia: 17 września 2015 r.

 

10.Warunki udziału w postępowaniu:

O zamówienie może ubiegać się Oferent:

-  który posiada odpowiednią wiedzę i doświadczenia w przedmiocie zamówienia

– który posiada odpowiedni potencjał techniczny do wykonania zamówienia,

- który znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia

- w stosunku do którego nie otwarto likwidacji oraz który nie ogłosił upadłości.

Oferenci ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, niezależnie od wyniku wyboru oferty. Zamawiający w żadnym przypadku nie odpowiada za koszty poniesione przez Oferentów w związku z przygotowaniem i złożeniem oferty. Oferenci zobowiązują się nie podnosić jakichkolwiek roszczeń z tego tytułu względem Zamawiającego.

 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych ani częściowych

Oferty takie nie będą rozpatrywane.

 

Wybrany Oferent zostanie powiadomiony o wyborze jego oferty, co będzie jednocześnie zaproszeniem do zawarcia umowy.

 

Zamawiający ma prawo zakończyć postępowanie bez wyboru oferenta, nie przewiduje się postępowania odwoławczego w sprawie decyzji o wyborze oferenta, odrzucenia oferty lub zakończenia postępowania bez jego wyboru.

 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyn.

 

 

11. Zawartość oferty.

Oferta musi zostać dostarczona w zamkniętej kopercie z dopiskiem :

„Oferta dla „Chmielnik Zdrój” SA

tradycyjna przetwórnia owoców, warzyw oparta na ekologicznych produktach;*

Oferta musi zawierać:

- Wypełniony formularz ofertowy wraz z załącznikami ( oferta powinna: być opatrzona pieczątką firmową, posiadać datę sporządzenia, zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP, podpisana czytelnie przez wykonawcę)

-Podpisane oświadczenie oferenta o spełnianiu warunków (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego zapytania)

- Podpisana klauzula antykorupcyjna (wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 3 do niniejszego zapytania)

- Zaakceptowany wzór umowy (każda strona umowy powinna być parafowana, załącznik nr 4 do niniejszego zapytania)

 

Pliki do pobrania:

 

Ważne: Strona wykorzystuje pliki cookies.

Wszystkie nasze produkty dostarczamy własnym transportem jedynie w miejsca gdzie docierają nasi przedstawiciele regionalni.

"Chmielnik Zdrój" S. A.
36-016 Chmielnik
Chmielnik 146
Tel.: +48 17 229 65 88
Fax: +48 17 229 25 90

 

Realizacja: SOLVEO.CMS
Narodowa Strategia Spójności

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007–2013 oraz z budżetu Państwa

Inwestujemy w rozwój województwa podkarpackiego